Zaloguj się

Regulamin

1.     Informacje wprowadzające

1.1. Niniejszy regulamin został ustanowiony przez MaturaMatma.pl s.c. w dniu 20 grudnia 2015 r. w Warszawie.

1.2. Właścicielem serwisu MaturaMatma.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest MaturaMatma.pl s.c. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zagórzańska 1, 04-965 Warszawa, NIP: 9522133816, REGON: 360438499, reprezentowana przez wspólników: Michała Miłkowskiego i Arkadiusza Wrzoska.

1.3. MaturaMatma.pl s.c. posiada status usługodawcy serwisu MaturaMatma.pl w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), zwanej dalej „UŚUDE”. Używane w niniejszym regulaminie pojęcia mają takie znaczenie, jakie nadaje im ww. ustawa, chyba że regulamin wprost stanowi inaczej.

1.4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@maturamatma.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na adres:

              MaturaMatma.pl s. c.

              Zagórzańska 1, 04-965 Warszawa

2.     Warunki i zasady korzystania z Serwisu

2.1. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Usługobiorcą może też być osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

2.3. Warunkiem skorzystania z pełnej zawartości Serwisu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, założenie indywidualnego konta, zaakceptowanie regulaminu i uregulowanie płatności.

2.4. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

 • Prawidłowe podłączenie do Internetu.
 • Poprawnie skonfigurowana jedna z przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge 12, Opera 33, Google Chrome 46 lub w wersjach wyższych.
 • Ekran o rozdzielczości minimum 1280×960 – serwis dostosowuje się swoim układem do urządzeń mobilnych o różnej – nawet dużo mniejszej – rozdzielczości, jednakże, aby w pełni móc korzystać z trybu pełnoekranowego na wszystkich przeglądarkach rekomenduje się korzystanie z rozdzielczości co najmniej 1280×960.
 • Włączona obsługa Cookies, Java Script.

3.     Rodzaj i zakres świadczonych usług

3.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu Usługobiorcy drogą elektroniczną zasobów Serwisu, udostępnieniu funkcjonalności konta dla Usługobiorców, przesyłaniu do Usługobiorcy wiadomości poczty elektronicznej o charakterze informacyjnym lub marketingowym.

3.2. Zasoby Serwisu mają na celu przygotowanie Usługobiorcy do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (zwanego dalej „Maturą”).

3.3. Dostęp do treści części Serwisu realizowany jest anonimowo. Pełny dostęp do treści serwisu jest możliwy po założeniu indywidualnego konta w Serwisie.

3.4. W ramach materiałów dostępnych odpłatnie znajduje się w szczególności kurs maturalny (zwany dalej „Kursem”) – podzielony tematycznie ciąg wykładów, ćwiczeń i testów, zakończony egzaminem, umożliwiający zdobycie wiedzy na poziomie Matury podstawowej z matematyki.

3.5. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży oprogramowania. Sprzedawany jest pełny dostęp na zasadach licencji do treści znajdujących się w Serwisie.

3.6. Usługi świadczone przez Usługodawcę i związane z założeniem konta i uzyskaniem pełnego dostępu do treści zawartych w Serwisie są odpłatne na warunkach określonych w Regulaminie w cenie opublikowanej na stronach Serwisu z ewentualnymi rabatami i promocjami. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług.

3.7. Usługobiorca posiadający indywidualne konto w Serwisie zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w swoim Profilu.

3.8. W przypadku stwierdzenia podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Usługodawca ma prawo wezwać Usługobiorcę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować lub skasować konto.

3.9. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługodawca może przesyłać na konto poczty elektronicznej Usługobiorcy informacje z Serwisu oraz informacje handlowe, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”).

3.10. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy zgodnie z trybem rozwiązywania umowy określonym niniejszym Regulaminem.

3.11. MaturaMatma.pl s.c. zastrzega sobie prawo do ciągłej zmiany treści zawartych w Serwisie celem ich ciągłego ulepszania, usuwania błędów merytorycznych, językowych i stylistycznych, a także dodawania kolejnych treści, jak również migracji treści między dostępem bezpłatnym i płatnym.

3.12. Zaliczenie egzaminu kończącego Kurs nie daje żadnych uprawnień, stanowi jedynie weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności.

3.13. Usługodawca nie daje gwarancji zdania Matury. Jest to uzależnione w największym stopniu od zaangażowania Usługobiorcy.

3.14. Uczniowie w momencie złożenia Zamówienia opcjonalnie zapisują się do Newslettera, z którego mogą w każdej chwili zrezygnować. Newsletter jest elementem uzupełniającym treści zawarte w Serwisie.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Umowa o świadczenie usług opisanych w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu zawierana jest na czas określony tj. 10 miesięcy. Usługobiorca akceptując Regulamin zawiera umowę, którą może w każdej chwili rozwiązać poprzez przesłanie do Usługodawcy oświadczenia w formie pisemnej (rozumianej również jako wiadomość poczty elektronicznej).

4.2. Usługobiorca może rozwiązać umowę drogą oświadczenia zawierającego login lub adres e-mail podany przy rejestracji z wyraźnie zaznaczoną chęcią odstąpienia od umowy w formie listownej na adres podany w niniejszym Regulaminie lub formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@maturamatma.pl z adresu e-mail, na który jest założone konto Usługobiorcy.

4.3. Za datę rozwiązania umowy uznaje się datę wysłania e-maila lub otrzymania pisemnego oświadczenia z prośbą o odstąpienie od umowy.

4.4. Rozwiązanie umowy na wniosek lub z winy Usługobiorcy nie wiąże się ze zwrotem pieniędzy.

4.5. Pierwsze logowanie do Serwisu odbywa się w momencie złożenia Zamówienia w Serwisie. Niniejszym informujemy, że wiąże się to z rezygnacją z prawa do odstąpienia od Umowy zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w terminie 14 dni.

4.6. Brak uregulowania wpłaty w wyznaczonym terminie 7 dni od Zakupu oznacza odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę. Konto takiego użytkownika zostaje usunięte.

4.7. Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadku złamania Regulaminu przez Usługobiorcę bez zwrotu pieniędzy.

4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu pieniędzy w trybie natychmiastowym z Usługobiorcą, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub Usługodawcy.

4.9. Usługodawca może rozwiązać umowę w przypadku zaprzestania działalności Serwisu.

4.10. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę bez winy Usługobiorcy, Usługobiorcy przysługuje prawo do zwrotu części kwoty Zakupu proporcjonalnej do pozostałego czasu z 10 miesięcy początkowo nadanego dostępu.

 5.     Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

5.2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną (rozumianą również jako wiadomość poczty elektronicznej) pod rygorem nieważności.

5.3. Reklamacje należy kierować poprzez formularz kontaktu wybierając kategorię tematu: reklamacje lub mailowo na adres kontakt@maturamatma.pl lub w formie listownej na adres podany w niniejszym Regulaminie.

5.4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniała podstawa do złożenia reklamacji.

5.5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5.6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.7. Wyniki na Maturze nie mogą być przedmiotem reklamacji. Serwis dostarcza materiałów umożliwiających skuteczną naukę w sposób zdalny. Zdobyta wiedza zależy jednak w największym stopniu od zaangażowania Usługobiorcy.

6.     Płatności

6.1. Płatność można uregulować na dwa sposoby:

6.1.1. Poprzez formularz płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

6.1.2. Poprzez wpłatę na rachunek bankowy:

 • Numer rachunku: 28 1090 2590 0000 0001 3164 5953
 • Nazwa odbiorcy: MaturaMatma.pl s.c.
 • Adres odbiorcy: Zagórzańska 1, 04-965 Warszawa
 • Tytuł przelewu: ADRES E-MAIL lub LOGIN podany podczas składania zamówienia

6.2. W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu bankowego, Usługodawca przydzieli pełny dostęp do Serwisu maksymalnie w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym w punkcie poprzednim.

6.3. Płatność powinna zostać uregulowana (zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym w punkcie 6.1.2.) maksymalnie do 7 dni od dnia Zakupu.

6.4. Niezależnie od wyboru typu płatności, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie płatności na podany w momencie rejestracji adres poczty elektronicznej. Jest to równoważne z uzyskaniem pełnego dostępu do Serwisu.

7.     Promocja „Polecenie znajomego”

7.1. Promocja polecenia znajomego jest promocją stałą.

7.2. Przysługuje ona:

7.2.1. Nowemu Usługobiorcy, który:

 • w procesie składania Zamówienia zaznaczy opcję „Osoba polecająca”,
 • w procesie składania Zamówienia poda adres poczty elektronicznej (e-mail) obecnego Usługobiorcy (adres ten musi odpowiadać adresowi aktywnego Usługobiorcy), który polecenia dokonał,
 • spełnia pozostałe warunki zawarcia umowy i korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem,

zwanym dalej „Osobą Poleconą”.

7.2.2. Obecnemu Usługobiorcy, który:

 • poleci kurs znajomemu, a ten znajomy dokona zakupu i podczas procesu składania Zamówienia poda adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby polecającej w odpowiednim miejscu przeznaczonym na promocję „Polecenie znajomego”,
 • będzie aktywnym Usługobiorcą w momencie rozliczenia promocji (jego Umowa będzie wciąż ważna),

zwanym dalej „Osobą Polecającą”.

7.3. Osoba Polecona po spełnieniu warunków promocji otrzyma rabat w wysokości 20 zł, który zostanie dopisany w momencie potwierdzenia Zamówienia i automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

7.4. Osoba Polecająca:

7.4.1. Otrzyma nagrodę w ramach Sprzedaży Premiowej w kwocie 20 zł za każdą Osobę Poleconą, która:

 • poda adres poczty elektronicznej (e-mail) tej Osoby Polecającej podczas składania zamówienia,
 • spełni pozostałe warunki promocji,
 • będzie aktywnym Usługobiorcą w momencie rozliczenia promocji dla Osoby Polecającej (jej Umowa będzie wciąż ważna),

7.4.2. Suma nagród dla Osoby Polecającej nie może przekroczyć wartości Zakupu tzn. sumę nagród w ramach Sprzedaży Premiowej będzie stanowiła wielokrotność kwoty 20 zł odpowiadająca liczbie nagrodzonych poleceń, ale nie większa od kwoty, za którą Osoba Polecająca nabyła dostęp do Serwisu,

7.4.3. Otrzyma w jednej transzy sumę nagród tylko za Osoby Polecone, które dokonają Zakupu w okresie 90 dni od momentu Zakupu dokonanego przez Osobę Polecającą,

7.4.4. Rozliczenie promocji dla Osoby Polecającej następuje do 20-tego dnia miesiąca następującego po upłynięciu 90 dni od daty dokonanego przez nią Zakupu,

7.4.5. W dniu rozliczenia promocji otrzyma maila na aktualny adres poczty elektronicznej znajdujący się w profilu użytkownika z kwotą nagrody oraz prośbą o przesłanie danych do przelewu. W przypadku braku przekazania prawidłowych danych do przelewu na adres poczty elektronicznej kontakt@maturamatma.pl w ciągu 30 dni, nagroda zostaje anulowana.

7.5. Tryb postępowania reklamacyjnego odnośnie promocji „Polecenie znajomego” nie ulega zmianie tzn. stosuje się zapisy Regulaminu z punktu 5.

8.     Zagrożenia związane z korzystaniem z usług

8.1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

8.2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

8.3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

8.4. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

8.5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego Usługobiorcy usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

9.  Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi

9.1. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, określone zostały w Polityce Prywatności i Polityce Cookies zamieszczonych odpowiednio pod adresem:http://maturamatma.pl/polityka-prywatnosci/http://maturamatma.pl/polityka-cookie/.

10.  Prawa autorskie

10.1. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworów rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego.

10.2. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie po wcześniejszym kontakcie i za wyraźną zgodą Usługodawcy lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

10.3. Usługobiorca udziela Usługodawcy prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. pytań i odpowiedzi, komentarzy, itd. zobrazowanych realnie istniejącymi danymi).

11.  Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych Usługobiorcy wprowadzonych podczas składania Zamówienia w Serwisie oraz aktualizacji konta jest adres:

              MaturaMatma.pl s. c.

              Zagórzańska 1, 04-965 Warszawa

11.2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu rejestracji konta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych administratora danych. MaturaMatma.pl s.c. nie będzie udostępniać danych osobowych Usługobiorcy, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.

Udostępniane przez Usługodawcę środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

11.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

11.2.2. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

12.  Zmiany Regulaminu

12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

12.2. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

13.  Postanowienia końcowe

13.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

13.2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.3. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie.

13.4. Wszelkie spory dotyczące Serwisu będą poddane rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.